بانک اطلاعات شهری استان البرز

نمایش: بانک شهری  


لیست اطلاعات مورد نظر

 
نام مرکز (*)
موضوع فعالیت
نوع فعالیت
شهرستان
ناحیه
نمایش
شهيد سلطاني
مدارس ابتدایی دخترانه
شاهد
کرج
محدوده عظیمیه
نمایش
نيك پرور
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
صفادشت
نمایش
الهام شريعت
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
محدوده عظیمیه
نمایش
امام خميني (ره)
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
محدوده عظیمیه
نمایش
انصار
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
صفادشت
نمایش
پيامبر اكرم (ص)
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
محدوده عظیمیه
نمایش
تهذيب
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
محدوده عظیمیه
نمایش
حاج سيد احمد خميني
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
محدوده عظیمیه
نمایش
خديجه (س) 1
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
کرج مرکز
نمایش
خديجه (س) 2
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
کرج مرکز
نمایش
سيد ميرزايي
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
محدوده عظیمیه
نمایش
سيزده آبان 1
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
کرج مرکز
نمایش
شكوفه هاي انقلاب
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
محدوده عظیمیه
نمایش
شهيد آذرگون 1
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
کرج مرکز
نمایش
شهيد آذرگون 2
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
کرج مرکز
نمایش
شهيد غروي
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
محدوده عظیمیه
نمایش
شهيد بختياري
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
محدوده عظیمیه
نمایش
شهيد فخاري
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
صفادشت
نمایش
شهيد هاشمي نژاد
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
محدوده عظیمیه
نمایش
عصمت
مدارس ابتدایی دخترانه
عادی دولتی
کرج
کرج مرکز
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-13  بعدی  آخرین            

 

 کلیه حقوق این سایت مربوط به تیم طراحی البرزمن می باشد www.alborzeman.ir
From
To
Cc
Bcc
Subject
Message
Send as